Nieuw jaar met nieuwe wijzigingen in pensioenland!

2024 is een nieuw jaar met nieuwe wijzigingen in pensioenland! De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is per 1 juli 2023 reeds gedeeltelijk in werking getreden. De jaarwisseling heeft echter opnieuw een wijziging van de Pensioenwet (PW) met zich meegebracht. Met ingang van 1 januari 2024 is immers een volgend deel van de WTP in werking getreden. Eén wijziging in het bijzonder heeft gevolgen voor de toetreding tot en deelname van (jonge) werknemers aan de pensioenregeling. Een belangrijk aandachtspunt in het begin van het nieuwe jaar.

Nieuw jaar met wijziging toetredingsleeftijd

Met ingang van 1 januari 2024 is artikel 14 van de PW gewijzigd. De maximale toetredingsleeftijd was tot en met 31 december 2023 vastgesteld op 21 jaar. In de behandeling van het wetsvoorstel WTP in de Tweede Kamer, werd met een amendement voorgesteld om de startleeftijd voor pensioenopbouw in de wet te verlagen naar 18 jaar. Dit door de gedachte dat werken en pensioenopbouw hand in hand behoren te gaan.

Het kwam immers voor dat (veelal praktisch opgeleide) jongeren die reeds vóór hun 21e de arbeidsmarkt betreden pensioenopbouw misliepen. Ondanks een (mogelijk) relatief lage inleg, hebben deze werknemers een lange beleggingshorizon. Hierdoor kan de inleg gedurende deze jarenlang renderen en daarmee ook van invloed zijn op de omvang van de pensioenopbouw op de pensioendatum. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat dit werknemers (bijvoorbeeld) met een zwaar beroep vervolgens ook financiële mogelijkheden kan bieden om (al dan niet gedeeltelijk) eerder met pensioen te gaan. Of daarin juist andere keuzes te maken.

Voor werkgevers heeft de verlaging van de maximale toetredingsleeftijd naar 18 jaar per 1 januari 2024 tot gevolg dat ook hun jongere werknemers per die datum in aanmerking (dienen te) komen voor deelname aan de pensioenregeling. Daarin ligt voor werkgevers ook een zorgplicht om hierover te informeren. Én er vervolgens ook voor te zorgen dat deze werknemers worden aangemeld als deelnemer in de pensioenregeling.

Veel pensioenuitvoerders zullen zich reeds in 2023 hebben gemeld bij werkgevers om te wijzen op de verlaging van de toetredingsleeftijd. Én de gevolgen daarvan voor de eigen pensioenregeling. Het is echter voornamelijk aan werkgevers om er ook voor te zorgen dat de aanmelding daadwerkelijk plaatsvindt.

Lees ook: 3 wijzigingen in je bedrijf die gevolgen hebben voor pensioen

Tijd voor actie

Voor zover werkgevers het jongere werknemersbestand nog niet hebben opgenomen in de pensioenregeling, ligt daar gezien de recente wetswijziging een belangrijk actiepunt. Dit om een schending van de zorg- en informatieplicht en uiteindelijke aansprakelijkstelling te voorkomen.

Op basis van de wetswijziging en daaropvolgende wijzigingen van pensioenregelingen, kunnen ook jonge werknemers aanspraak gaan maken op deelname aan de pensioenregeling én de daaruit voortvloeiende pensioenrechten en -aanspraken. In het geval van deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds volgt de aanspraak dan immers uit de wet. In het geval van een verzekerde regeling, kan artikel 8 lid 5 PW soelaas bieden. Uit dit artikel volgt dat een werkgever een pensioenaanbod niet achterwege mag laten enkel op basis van de leeftijd van de werknemer. Tenzij deze werknemer (per 1 januari 2024) jonger is dan 18 jaar.

Door of voor werkgevers zal dan in ieder geval een controle moeten plaatsvinden, zodat voor het gehele werknemersbestand deelname aan de pensioenregeling ook bewerkstelligd wordt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *