‘Doorwerken na pensioen; de vijfde pensioenpijler.’

In deze blog schrijven we over de mogelijkheden van doorwerken na pensioen, ook wel genoemd de vijfde pensioenpijler.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat van oudsher uit drie pijlers: de AOW (eerste), het werkgeverspensioen (tweede) en individuele verzekeringen (derde). Het idee van drie pensioenpijlers past echter niet langer bij de huidige maatschappij. In het kader van de hervorming van het pensioenstelsel wordt in toenemende mate gesproken over vijf pensioenpijlers. Dit past ook bij het doel van de nieuwe Pensioenwet (Pw), namelijk een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Daarbij hoort ook meer eigen verantwoordelijkheid voor het inkomen na pensioendatum.

Introductie vierde en vijfde pijler

In de Memorie van Toelichting op de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) wordt verwezen naar vijf pensioenpijlers. Echter in het kader van pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen. Dit betekent niet dat een pensioenvoorziening in de vierde of vijfde pijler voor een ander niet interessant kan zijn. Het NIBUD spreekt immers ook van de pensioenschijf van vijf. Het inkomen na jouw pensioendatum wordt namelijk ook bepaald door het eigen vermogen (vierde pijler) en de mogelijkheid tot (langer) doorwerken (vijfde pijler).

Doorwerken na pensioendatum

De mogelijkheid tot doorwerken na de pensioendatum kan zowel financieel als maatschappelijk gewenst zijn, echter is dit niet voor iedereen mogelijk. Dit is afhankelijk van de fysieke gesteldheid van een werknemer en mogelijkheden bij de (huidige) werkgever. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen hierin voor werkgevers kansen. Daarbij kan ook gedacht worden aan het verrichten van werkzaamheden in een andere functie of in deeltijd. Wanneer de pensioenvoorzieningen in de eerste en mogelijk tweede pijler onvoldoende zijn, kan aan de vijfde pijler worden gedacht.

Gevolgen doorwerken na pensioen

Of voor een werknemer de mogelijkheid bestaat langer door te werken, is mede afhankelijk van de afspraken die daarover in de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. In dat kader dient ook een eventuele cao te worden geraadpleegd. Daarin kan mogelijk een doorwerkclausule zijn opgenomen. Als werknemer zal je in ieder geval tijdig in overleg moeten treden met jouw werkgever. Op grond van de wet (artikel 7:669 lid 4 BW) kan een werkgever immers de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd opzeggen. Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

Voor de ontvangst van een AOW-uitkering maak het niet uit of je nog langer doorwerkt. De AOW-uitkering ontvang je dan naast een eventueel salaris. Extra inkomen kan wél gevolgen hebben voor het recht op c.q. de ontvangst van een toeslag of aanvulling.

Met betrekking tot een werkgeverspensioen kan ervoor gekozen worden de ingangsdatum uit te stellen. Immers wordt dan in extra inkomen voorzien door langer door te werken. De meeste pensioenregelingen kennen deze mogelijkheid, waarvoor dan de voorwaarden volgen uit het reglement. Ook voor wat betreft de vraag of gedurende de uitstelperiode c.q. het langer doorwerken nog doorlopend pensioen kan worden opgebouwd. Dit kan ook een positief effect hebben op de hoogte van jouw (toekomstige) pensioenuitkering.

Je kunt er echter ook voor kiezen de pensioenuitkering ‘gewoon’ in te laten gaan. Deze uitkering ontvang je dan naast jouw inkomen en eventueel ook de AOW-uitkering. Echter vindt er dan geen doorlopende pensioenopbouw meer plaats. Afhankelijk van de pensioenregeling kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Ook in deze situatie heeft te gelden dat de gemaakte keuzes gevolgen kunnen hebben voor de ontvangst van eventuele toeslagen én de te betalen belasting.

Verval verzekeringen

Vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bestaat geen verzekering meer voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De gedachte hierachter is dat vanaf het bereiken van deze leeftijd reeds wordt voorzien in een uitkering uit hoofde van de AOW. De verzekering op grond van de Ziektewet blijft wel bestaan, echter met een beperkte uitkeringsperiode van zes weken. Het is wel van belang hiermee rekening te houden.

Lees ook:
De pensioenleeftijd gaat verdwijnen en dat is maar goed ook

Conclusie

Het is van belang tijdig in kaart te brengen óf het inkomen na pensioendatum voldoende is. Als pensioenvoorziening kan ook worden gedacht aan inkomen uit werk, al dan niet in deeltijd of een andere functie. Over de mogelijkheden dien je als werknemer dan tijdig te informeren bij jouw werkgever. Ook kan worden gedacht aan een dienstverband bij een andere werkgever, in een minder belastende functie of bijvoorbeeld uit maatschappelijke interesse. Daarvoor wordt dan een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan. Laat je over de fiscale, pensioen- en arbeidsrechtelijke gevolgen altijd eerst goed informeren, ook over de eventuele risico’s. Het gehele plaatje kan jou als werknemer immers een bepaalde of andere keuze doen maken.

Foto: – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *