De gevolgen van een (on)volledige AOW-uitkering?

Het Nederlandse pensioenstelsel is van oudsher gebaseerd op drie pensioenpijlers; de AOW-uitkering van de overheid, het werkgeverspensioen en eventuele individueel getroffen pensioenvoorzieningen. Verschillende factoren zijn echter van invloed op de hoogte van de te verwachten AOW-uitkering, waaronder het aantal verzekerde jaren. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan een onvolledige AOW-uitkering dan een vervelende verrassing zijn. Lees hier verder over de gevolgen van een (on)volledige AOW-uitkering.

Verzekerde AOW-jaren

Voor de ontvangst van een volledige AOW-uitkering wordt uitgegaan van 50 verzekerde jaren. Bij een AOW-gerechtigde leeftijd van 67, is de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering vastgesteld op 17 jaar. Voor ieder niet verzekerd jaar wordt een korting toegepast van 2% op de te ontvangen AOW-uitkering. Als verzekerde in de zin van de AOW wordt aangemerkt de ingezetene zijnde een inwoner van Nederland, dan wel de persoon met inkomsten uit arbeid in Nederland

Een volledige AOW-uitkering (100%) wordt dan in 50 jaar opgebouwd. In het geval van een (tijdelijke) emigratie kan dit anders uitvallen. Wanneer bijvoorbeeld gedurende 8 jaar in het buitenland wordt gewoond en gewerkt, betekent dit in beginsel een korting van 16% op de uiteindelijke AOW-uitkering. Hierdoor wordt de te ontvangen AOW-uitkering  lager dan mogelijk voorzien. Voor het toekomstige financiële plaatje kan dit van groot belang zijn.  

Voorzien in (on)volledige AOW-uitkering

Het is mogelijk te voorzien in een onvolledige AOW-uitkering. Daarmee kan echter niet worden gewacht tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij twijfel over het ontbreken van verzekerde jaren, kan daarvoor navraag worden gedaan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de uitvoerder van de AOW die het aantal verzekerde jaren registreert. Het ontbreken van verzekerde jaren en het daardoor toepassen van een korting, staat in de rechtspraak regelmatig ter discussie. Zie daarvoor bijvoorbeeld recente uitspraken van de rechtbanken Den Haag (24 april 2024 en 1 mei 2024) en Amsterdam (4 april 2024).

Informatie over een onvolledige AOW-uitkering is ook voor een pensioenadviseur of financieel adviseur van belang. Aan de hand daarvan kan immers een inschatting worden gemaakt van en geadviseerd worden over het inkomen ná pensionering. Ook kan dan worden bepaald óf een aanvullende voorziening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het repareren van een onvolledige AOW-uitkering.

Bij het ontbreken van verzekerde jaren, kan daarin onder voorwaarden worden voorzien door een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten. De periode van vrijwillige verzekering is echter beperkt en daarvoor dient ook een tijdige aanvraag te worden gedaan. Voor het herstel van niet-verzekerde jaren dient dan een premie te worden voldaan. Afhankelijk van de hoogte daarvan, kan ook worden beoordeeld of dit een interessante optie is. Óf dat het treffen van een individuele voorziening in de derde pijler is aangewezen. Hierover kan een pensioenadviseur dan ook adviseren.  

Lees ook: De franchise bij pensioen – alles wat je moet weten.

Tijdig voorzien in toekomstige financiën

In het kader van de hervorming van het pensioenstelsel, wordt in toenemende mate gesproken over vijf pensioenpijlers. Na de pensioendatum kan immers ook in inkomen worden voorzien door middel van de vierde pijler (eigen vermogen) en de vijfde pijler (doorwerken na pensioendatum). Het is en blijft echter van belang tijdig te handelen, te beginnen met het in kaart brengen van het te verwachten en het gewenste en ook noodzakelijke inkomen na pensionering.

De omvang van de te verwachten AOW-uitkering speelt daarin ook een rol, om te kunnen beoordelen of het treffen van een aanvullende voorziening gewenst of noodzakelijk is. Voor de een zal de AOW-uitkering slechts een peulenschil zijn, terwijl een ander daarvan volledig financieel afhankelijk is. Voor een onbezorgde ‘oude’ dag, is het dan ook van belang je hierover tijdig door een pensioen- of financieel adviseur te laten adviseren.

Foto: – Pixabay -Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *